OSP Szczuczyn Ochotnicza Straż Pożarna Szczuczyn

Nie dodano obrazka1. Początki OSP w Szczuczynie


W dniu 22 XI 1882 r. powstaje z inicjatywy mieszkańców i na prośbę władz miejskich, którą poparł naczelnik powiatu Dymitr Spirydonow, Ochotnicza Straż Pożarna. Organizacja ta miała na celu nie tylko walkę z pożarami, które tak dotkliwie doświadczyły miasto w przeszłości, ale też – czego obawiał się zaborca – prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej w duchu patriotycznym.
Pierwszym naczelnikiem OSP został aptekarz Roman Wilczyński. W chwili założenia, organizacja liczyła 15 członków, którzy tworzyli trzy oddziały: toporników, obsługi sikawek, dowożących wodę. Jej wyposażenie nie było zbyt imponujące, składało się z 2 sikawek ręcznych zakupionych przez władze powiatowe, 5 odcinków węża, 4 beczkowozów oraz kilku wiader.
W dniu jubileuszu 10-lecia istnienia straży naczelnik Wilczewski otrzymał z rąk naczelnika powiatu szczuczyńskiego D. Spirydonowa hełm i toporek (przedmioty te przechowywane pieczołowicie do dnia dzisiejszego przekazywane są jako „insygnia władzy" kolejnym naczelnikom). Straż posiadała już w tym czasie swoją 7 osobową orkiestrę. Kapelmistrzem był Apolinary Sulewski z zawodu stolarz, który uczył grać ze słuchu ponieważ członkowie orkiestry nie znali nut. Straż dysponowała też szopą zwaną wozownią (obecnie Muzeum Pożarnictwa), gdzie odbywały się ćwiczenia i przechowywano sprzęt. Na początku XX w. zaadaptowano ten obiekt na świetlicę, gdzie odbywały się imprezy kulturalne, przedstawienia teatru amatorskiego oraz zabawy ludowe organizowane zarówno przez strażaków, jak i społeczeństwo. W przyległym ogrodzie spacerowym w niedziele i święta koncerty dawała orkiestra strażacka, która w swym repertuarze miała głównie kompozycje polskie.

2. Pierwszy sztandar i walki o niepodległość


Z okazji 25-lecia istnienia OSP, właścicielka majątku szczuczyńskiego, Aniela ze Święcickich Choynowska ufundowała sztandar, którego wzór został zatwierdzony w dniu 27 VI 1907 r. przez łomżyńskiego gubernatora. W czasie uroczystości jubileuszowych, które władze carskie przesunęły o trzy lata ze względu na nastroje antyrządowe, przygrywała 13 osobowa orkiestra strażacka. Straż liczyła w tym czasie 32 strażaków i dysponowała 3 sikawkami ręcznymi, 18 odcinkami węży tłocznych, przystawną drabiną hakową, bosakami i wiadrami.
Szczuczyńscy strażacy aktywnie uczestniczyli w walkach o odzyskanie niepodległości. Wieloletnia wojna uszczupliła skład osobowy szczuczyńskiej straży, która 11 XI 1918 r. liczyła tylko 20 członków. „Mimo to bez żadnego oręża [jak podaje źródło] ten skromny poczet pod wodzą naczelnika, druha ś.p. Zygmunta Bagińskiego, śmiałą postawą zmusił komendę żandarmów do oddania broni, a z tym zdobytym orężem rozbroił całą placówkę wojskową, zdobywając w ten sposób 60 karabinów, wozy, amunicję, konie, bryczki itd. Po ustanowieniu warty obywatelskiej Straż udała się do sąsiednich wiosek, gdzie również dokonała rozbrojenia, zdobywając plon obfity. [...] Prócz tego oddział Straży wyruszył do Grajewa, gdzie zauważył, iż Niemcy umykają stamtąd ku swojej ojczyźnie z naładowanym na wozy inwentarzem starostwa. Przy pomocy P.O.W. [Polska Organizacja Wojskowa] zatrzymano zbiegów i odbito ładunek wraz z internowanym właścicielem majątku Miecze, p. Bagińskim. W 1920-tym roku podczas nawały bolszewickiej ci sami druhowie, lecz już pod wodzą naczelnika mec. Kazimierza Olszewskiego, objęli ochronę miasta, nie dopuszczając band bolszewickich do ekscesów i rabowania sklepów" .


3. II Wojna Światowa


We wrześniu 1939 r. członkowie OSP pełnili całodobowe dyżury na ulicach miasta, niosąc pomoc w likwidacji pożarów i ochraniając zagrożone mienie. Pomagali też przy usuwaniu gruzów z miasta. Natychmiast po wyzwoleniu w 1945 r. odrodziła się szczuczyńska jednostka OSP. Strażacy otrzymali pierwszy w swych dziejach samochód. Była to ciężarówka z demobilu marki Ford – Canada, na której mieścili się prawie wszyscy czynni strażacy. Jednostka otrzymała wtedy też motopompę, węże tłoczne, drabiny, pasy i hełmy. W roku 1946 do straży należało 48 strażaków, 18 samarytanek oraz 26 członków orkiestry.


4. Lata 1957 - 1982


Na początku 1957 r. położono kamień węgielny pod budowę nowej remizy strażackiej, którą ukończono w czynie społecznym w 1959 r. W oddanej do użytku nowej remizie znajdował się m.in. telewizor i radio. Sprzęt ten udostępniony był do użytku całej społeczności miejskiej, a w starej strażnicy rozpoczęło działalność kino „Wissa". Tego samego roku na I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Grajewie, szczuczyńska orkiestra zajęła I miejsce.
Jednostka OSP w Szczuczynie zyskała osobowość prawną 6 IX 1961 r., poprzez wpisanie jej do rejestru stowarzyszeń i związków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku pod nr 560/61 i otrzymała nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie z siedzibą w Szczuczynie powiat Grajewo.
W roku 1967 podczas obchodów 85-lecia straż liczyła 42 strażaków wchodzących w skład 5 sekcji bojowych, 18 samarytanek w 2 sekcjach żeńskich, 27 osób w 3 sekcjach młodzieżowych oraz 32 członków orkiestry. Podstawowe wyposażenie jednostki stanowiły 2 wozy bojowe i 3 motopompy. Z okazji jubileuszu jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta. Dwa lata później przy OSP zostaje założona młodzieżowa orkiestra dęta, która została zaproszona do udziału w Centralnych Dożynkach w Białymstoku w 1973 r. Tego samego roku 13 marca powołano Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie miasta i gminy funkcjonowało „10 jednostek w tym jedna zakładowa przy Państwowym Ośrodku Maszynowym. Jednostki w Szczuczynie, Niedźwiadnej, Danowie i Bęćkowie posiadały własne remizy, zaś w Bzurach, Świdrach Awissa, Niećkowie, Rakowie i Obrytkach korzystały z pomieszczeń zastępczych".
Z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej otwarto w 1982 r. w byłej strażnicy Muzeum Pożarnictwa, w którym zgromadzono dawny sprzęt gaśniczy, stare instrumenty, sztandary, fotografie i dokumenty. Znajdują się tam też pamiątki rodzinne przekazane przez weteranów. Do straży należało wtedy 117 członków (łącznie z orkiestrą).

 

Najcześciej czytane na naszej stronie
Tragiczny wypadek na obwodnicy
Wypadek na DK58
Pożar domu w Bukowie